Гаранциoнни условия за продукти на Mercusys

Гаранциoнни условия за продукти на Mercusys 

Гаранционен срок и отстраняване на неизправности на дефектни продукти

Гаранционният срок за продуктите Mercusys разпространявани в дистрибуторския канал и през официалните  партньори в България, е следният:

  • 3 години за всички продукти на Mercusys, закупени след 26.10.2020
  • 2 години за всички продукти на Mercusys, закупени преди 26.10.2020

Ако по време на гаранционния период продуктът не работи правилно, в съответствие с техническите спецификации, той ще бъде ремонтиран или заменен с идентичен или еквивалентен продукт.

Продуктите, за които се твърди, че са дефектни, ще бъдат уредени чрез магазина на продавача въз основа на документите за покупка.

Горните гаранционни условия важат за продукти, продавани от Mercusys чрез официалните му партньори.

 

Изключения от гаранцията

·       Промяна или повреда на баркодовете на продукта;

·       Несъответствия между типа продукт, баркод и документите за придобиване;

·       Промяна на конфигурационните файлове или неразрешено разглобяване и ремонт;

·       Дефекти, причинени от софтуер, вируси или неправилно използване на собствен и непубличен софтуер;

·       Дефекти, причинени от употреба при лоши условия на труд, извън тези, посочени в литературата (например: среда твърде топло / студено, мокро / сухо, нестабилен електрически ток и напрежение, и т.н.);

·       Дефекти, причинени от неподходяща поддръжка, като механични повреди, окисляване и ръжда, претоварване и др .;

·       Дефекти, причинени от природни бедствия като земетресения, пожари, наводнения, гръмотевици и др. или по време на транспорт;

·       Други дефекти, които не са причинени от труд, техника, качество на продукта и др.

АНЕКС

Гаранцията "MERCUSYS" е отделна и допълва законните права на потребителите, предоставени им от приложимото национално и европейско законодателство регулиращо продажбата на потребителски стоки. Следователно тази Гаранция не засяга или заменя правата на потребителя съгласно действащото законодателство.

Никоя от допълнителните гаранционни услуги предлагани от продавача, не е предмет на тази Гаранционна политика, а Mercusys не носи отговорност за тези допълнителни услуги. За да се възползвате от всяка услуга, включена в Гаранцията, предоставена от продавача и / или други допълнителни гаранционни правила, моля, пазете всички документи, получени по време на покупката.

За каквито и да било преки или косвени щети, които са засегнали нормалната работа на продукта, Mercusys носи отговорност само за задълженията, предвидени от приложимото право.

Mercusys не носи отговорност за загуби причинени от неправилно използване на приложения и конфигурации и няма да отговори на твърденията, представени от трети страни.

Mercusys си запазва всички права, включително, но не само, за тълкуване и промяна на тази Гаранционна политика.