Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy Pana/Panią, że:

 

 

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w związku z żądaniem udzielenia wsparcia technicznego jest TP-Link Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, pod adresem ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368611, NIP 5252492146, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.300.000 zł.

 2. W sprawach dotyczących Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się na
  adres e-mail Administratora: support.pl@tp-link.com
  lub telefonicznie 22 360 63 63.

 3. Podawane dane osobowe będą przetwarzane w następującym celu:

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeżeli jest

Zapewnienie wsparcia technicznego na żądanie

Art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia  (zgoda)

 

Działania marketingowe własnych produktów lub usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – wyłącznie w przypadku zgody

Art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia, przy czym ze względu na przepisy odrębne działania prowadzone są wyłącznie na podstawie uzyskanych zgód

Promocja własnych towarów lub usług przy użyciu poczty elektronicznej

Obsługa zgłoszeń i wniosków, w tym za pośrednictwem formularzy kontaktowych, zapewnienie rozliczalności

Art. 6 ust. 1 pkt f) Rozporządzenia

Udzielanie odpowiedzi i informacji na zapytania zadawane przy użyciu formularzy kontaktowych lub zadawanych w innej formie. Przechowywanie istotnych zapytań oraz odpowiedzi w celu zapewnienia zachowania zasady rozliczalności

 

 

 1. Jeżeli podawane dane przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) Rozporządzenia.

 3. Jeżeli Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, może Pan/Pani wnieść w dowolnym momencie, bezpłatnie sprzeciw wobec tego przetwarzania.

 4. Podanie adresu e-mail jest warunkiem skorzystania ze wsparcia technicznego. Bez podania adresu e-mail nie będziemy mogli odpowiedzieć na Pana/Pani zapytanie. Podanie innych danych jest dobrowolne.

 5. Podane nam dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, prawne, itp. Podane dane mogą być ujawnione podmiotom wskazanym w przepisach przewidujących obowiązek ujawnienia określonych danych (np. organom administracji, organom podatkowym, sądom itp.). Podane dane mogą być przekazane podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi marketingowe (w przypadku udzielenia zgody na działania marketingowe).

 6. Dane osobowe będą przechowywane:
  • Przez okres 3-miesięcy od momentu zamknięcia zgłoszenia
  • Dane przetwarzane dla celów marketingowych – do czasu wycofania zgody
  • Dane związane z zapewnieniem rozliczalności – przez okres 3 lat.
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych.

 8. Jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 9. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w taki sposób, aby w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogły zapaść jakiekolwiek decyzje, wystąpić inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to wpłynąć na Pana/Pani sytuację.

 10. Konto MERCUSYS Cloud można usunąć pod adresem: https://account-delete.mercusyscloud.com/
 11. Szczegóły Programu poprawy doświadczeń użytkownika (UEIP) można znaleźć pod adresem: https://www.mercusys.com/pl/ueippl

 

ZGODA

Wyrażam zgodę na wszystkie czynności przetwarzania mojego adresu e-mail przez administratora danych: TP-Link Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Duchnicach, pod adresem ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Duchnice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368611, NIP 5252492146, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.300.000 zł, adres e-mail support.pl@tp-link.com, telefon 22 360 63 63 w celu zapewnienia mi wsparcia technicznego na moje żądanie oraz wysyłania informacji handlowych o produktach własnych TP-Link za pośrednictwem poczty elektronicznej i wyrażam zgodę na otrzymywanie takich informacji.